Edukacja nauczycieli

W ramach edukacji nauczycieli z woj. zachodniopomorskiego odbyły się warsztaty metodyczne w obszarze edukacji i animacji z wykorzystaniem zasobów muzyki tradycyjnej. Ich celem było przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej i pokazania praktycznych pomysłów na włączenie tej tematyki do zajęć edukacyjnych, zarówno programowych (lekcje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zajęcia muzyczne, rytmika, gry i zabawy w świetlicy itd.) jak i dodatkowych, w szkole i poza nią.

Zajęcia adresowane były do nauczycieli, edukatorów, animatorów i innych osób pracujących z dziećmi. W zajęciach, które odbyły się 11 marca więzło udział 47 osób.

Uczestnicy wzięli udział w zajęciach wokalnych i tanecznych oraz warsztatach tradycyjnych zabaw ruchowych i muzycznych dla dzieci. Program zajęć podzielony był na dwie części:

Część praktyczna: tradycyjne gry i zabawy muzyczne służące do rozpoznawania wzorców rytmicznych w polskiej muzyce tradycyjnej, zabawy muzyczne z elementami śpiewu i tańca – dziecięce i służące do zabaw z dziećmi, formuły melodyczne i tekstowe, elementy improwizacji w tańcu, sposoby wykorzystania zasobu tradycji do muzycznego wychowania dzieci.

Część teoretyczna: wiedza o dziecku w kulturze tradycyjnej, „dzieciństwo” jako odrębna kategoria w życiu społecznym i obyczajowości wsi, kultura tradycyjna jako rozbudowany system edukacyjny – przykłady zastosowań możliwych do wykorzystania współcześnie. Uniwersalne mechanizmy i wzorce muzyki tradycyjnej – narzędzia do budowania więzi w grupie, wspólne muzykowanie jako jej wyraz.

Wskazanie źródeł (opracowania, propozycje zajęć praktycznych i wzory scenariuszy lekcji, ośrodki i osoby zajmujące się muzyką tradycyjną w kontekście edukacji dzieci, źródła i materiały w internecie, dostępne nagrania muzyki tradycyjnej, informacja o cyklicznych wydarzeniach, podczas których można wzbogacić swoje kompetencje w tym obszarze).

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali materiały z informacjami dotyczącymi źródeł (bibliografia, zestaw przydatnych adresów stron internetowych, tekst zabaw i piosenek).