Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów kamieńskiego i goleniowskiego do udziału w konkursie „Pomorze Zachodnie: kroniki rodzinne”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i opisywania historii rodzinnej i lokalnej jako źródła wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz procesach przekazywania pamięci i tradycji.

Zasady konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów kamieńskiego i goleniowskiego. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły (klasa pod kierunkiem maksymalnie trzech dorosłych/nauczycieli – opiekunów merytorycznych).
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu pracy literackiej, historycznej bądź plastycznej (w dowolnej technice, również mieszanej, np. kolaż słowno – zdjęciowy, makieta z opisem, album fotografii, prezentacja multimedialna itd.) dotyczącej tematyki historii i tradycji rodzinnych uczestników oraz historii miejscowości, w której mieszkają i/lub się uczą. Obszary tematyczne:
  • miejscowości (i kraje) skąd przodkowie przyjechali na tereny Pomorza Zachodniego
  • tradycje rodzinne, święta, obyczajowość i obrzędowość związana ze świętami świeckim ii religijnymi
  • muzyka, taniec, śpiew
  • rękodzieło
  • dokumenty życia rodzinnego i społecznego, zdjęcia, ikonografia
  • wspomnienia najstarszych mieszkańców miejscowości i członków rodzin 
 3. Pomysł powinien mieć charakter autorski i twórczy oraz opierać się na samodzielnie pozyskanych przez uczniów informacjach i źródłach.
 4. Projekt, czyli opis pomysłu należy nadesłać w formie elektronicznej – plik tekstowy lub pdf jako załącznik do wiadomości e-mail. Objętość: do 10 stron, może zawierać zdjęcia, fragmenty opowieści, mapy, dokumenty, rysunki.
 5. Do projektu należy załączyć oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz metryczkę projektu: tytuł pracy, imiona i nazwiska członków zespołu konkursowego, imię i nazwisko opiekuna/opiekunów zespołu konkursowego, adres szkoły, numer telefonu komórkowego opiekuna.
 6. Termin nadsyłania prac: 10.11.2017 (piątek) do godz. 23.00, na adres: projekttutejsi@gmail.com. W temacie wiadomości prosimy wpisać: kroniki rodzinne – zgłoszenie
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.11.2017 (poniedziałek), do godz. 15.00. Opiekunowie zwycięskich zespołów zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Podsumowanie konkursu będzie także opublikowane na stronie www.centrum-grodno.pl
 8. Spośród uczestniczących w konkursie zespołów zostaną wyłonione dwa, które zostaną zaproszone do udziału w warsztatach edukacyjnych (muzycznych i plastycznych) w CWM Grodno, w dniach 16.11 (I grupa) i 17.11 (II grupa), ich członkowie otrzymają także nagrody rzeczowe. Opis warsztatów w załączeniu. Zwycięskie projekty zostaną omówione podczas jednego z warsztatów tematycznych.
 9. Wszystkie zespoły, które zgłoszą się do udziału w konkursie zostaną w przyszłości zaproszone do współpracy przy realizacji programu „TUTEJSI: TRADYCJE MUZYCZNE POMORZA ZACHODNIEGO” i będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w ramach tego programu.

 

W razie pytań i/lub wątpliwości co do formuły i zakresu tematycznego konkursu prosimy o kontakt mailowy: projekttutejsi@gmail.com i/lub telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00, Ewa Grochowska – nr tel. 694612011)

Materiały do pobrania: OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE