Kuchenne rewelacje z tradycją

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ  2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego


Projekt „Kuchenne rewelacje z tradycją” to cykl warsztatów kulinarnych skierowanych do uczniów oraz nauczycieli ze szkół zawodowych o profilu gastronomicznym z terenu województwa zachodniopomorskiego, realizowany przez Fundację w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie od grudnia 2018 do września 2019 roku.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli w zakresie wykonywania jednego z dwóch zawodów: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych lub Kucharz.

W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w cyklu warsztatów kulinarnych pt. „Nowoczesny kucharz”. Warsztaty są realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych – łącznie 14 ośmiogodzinnych spotkań w ciągu roku szkolnego. W ramach warsztatów, prowadzonych przez znanych szefów kuchni, uczestnicy poznają tajniki nowoczesnej sztuki kulinarnej.

Projekt „Kuchenne rewelacje z tradycją” to:

  • Warsztaty kulinarne prowadzone przez znanych szefów kuchni
  • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z gastronomii
  • Staże/Praktyki oraz doradztwo zawodowe dla uczniów
  • Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
  • Doposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesny sprzęt gastronomiczny

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą mieli okazję odbyć staże lub praktyki zawodowe oraz zostaną objęci doradztwem zawodowym, zarówno grupowym, jak i indywidualnym, które będzie realizowane w ich szkołach.

Niezależnie od udziału w warsztatach nauczyciele wezmą udział w szkoleniach metodyczno-dydaktycznych z nowoczesnych metod szkolenia zawodowego w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kucharz. Szkolne pracownie szkół biorących udział w projekcie zostaną również doposażone w nowoczesny sprzęt gastronomiczny.


Projekt „Kuchenne rewelacje z tradycją” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego – 90%. EFRWP- 10%.

Pełna nazwa projektu:„KUCHENNE REWELACJE z TRADYCJĄ – warsztaty kulinarne w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie dla Uczniów i Nauczycieli  Szkół realizujących kształcenie zawodowe o profilu gastronomicznym”, nr RPZP.08.06.00-32-K049/18